WYSYŁKA JUŻ OD 5ZŁ W 24H     KONTAKT@NEVERENDINGSTORE.PL

Szukaj


REGULAMIN SKLEPU

WWW.NEVERENDINGSTORE.PL

Spis treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZTY I TERMINY DOSTAWY ORAZ MOŻLIWE SPOSOBY ODBIORU ZAMÓWIEŃ

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA W SKLEPIE INTERNETOWYM

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy www.neverendingstore.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.neverendingstore.pl prowadzony jest przez firmę Neverending store Paweł Załęcki o numerze NIP 5833131680 i REGON 146388206, mającą siedzibę pod adresem: ul. Klimczaka 6/51 02-797. Adres poczty elektronicznej: kontakt@neverendingstore.pl

1.2. Niniejszy regulamin skierowany do konsumentów, korzystających ze sklepu internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w regulaminie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.4.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

1.4.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.4.7. Konsument – w rozumieniu art.231: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.8. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym.

1.4.9. Produkt – towar prezentowany na stronach serwisu, na który może złożyć zamówienie klient

1.4.10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.4.11. Sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.neverendingstore.pl na platformie sklepowej Shoplo.

1.4.12. Sprzedawca – firma Neverending Store Paweł Załęcki o numerze NIP 5833131680 i REGON 146388206, mająca siedzibę w Warszawie, adres: ul. Klimczaka 6/51 02-797; adres poczty elektronicznej: kontakt@neverendingstore.pl

1.4.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.15. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych

1.4.16. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

1.4.17. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: indywidualne konto klienckie, formularz zamówienia oraz newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru nip.

2.1.2. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl lub też pisemnie na adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797.

2.1.3. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: rodzaj produktu/ów, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności.

2.1.3.1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

2.1.4. Newsletter – korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „zapisz się”. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – z chwilą utworzenia konta usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.

2.1.4.1. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl lub też pisemnie na adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 11.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 7.0 i wyższej, opera w wersji 7.0 i wyższej, google chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania :

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 6 regulaminu) usługobiorca może składać:

-pisemnie na adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797 z dopiskiem „reklamacja neverendingstore.pl”

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl z dopiskiem „reklamacja neverendingstore.pl”;

Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Opisane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

3.2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie - wraz z podatkami - produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień

3.3.1. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość taka zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

4.1.1.1. Płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej poprzez serwis Paypal.

4.1.1.2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są również przez firmę Blue Media s.a z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, krs: 0000320590. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia poprzez szybkie przelewy online lub za za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego. Lista banków i możliwych sposób płatności dostępna poniżej:

4.1.1.3. Płatność przy dostawie. Opłacenie wartości zamówienia osobie je doręczającej jest warunkiem wydania zamówienia. Płatność przy dostawie jest możliwa jedynie ze sposobem dostawy: kurier. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.2. W przypadku, gdy w wyniku błędu po stronie sprzedawcy, zamówione przez klienta produkty, okazują się niedostępne na magazynie – sprzedawca kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z kupującym w celu uzgodnienia modyfikacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że ze względu na charakter sklepu – sprzedaż produktów unikalnych w pojedynczych ilościach – może dochodzić do tego typu błędów.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „dostawa” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Przesyłka po przedpłacie do kiosku ruchu.

5.3.3. Przesyłka do paczkomatów InPost.

5.3.4. Kierowca – w przypadku wysyłek na terenie dzielnicy Wilanów miasta Warszawa.

5.4. Termin dostawy produktu do klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kodeksu cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce „reklamacja towaru”. Ważne – jeśli w opisie produktu lub podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego klient został poinformowany przez sprzedawcę o określonej wadzie produktu – reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

Pisemnie na adres: adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797 z dopiskiem „reklamacja neverendingstore.pl”

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl z tytułem maila „reklamacja neverendingstore.pl”;

6.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Opisane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu do reklamacji. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797. Jeśli reklamującym jest konsument koszt dostarczenia reklamowanego produktu zostanie zwrócony konsumentowi na podany przez niego numer konta przez sprzedawcę w przypadku uznanej reklamacji, w przypadku klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi klient.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy prezesie urzędu ochrony konkurencji i konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma odr). Platforma odr stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.1. Pisemnie na adres:

Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797

Paweł Załęcki

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl z dopiskem „zwrot neverendingstore.pl”;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. Dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

8.3.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. W przypadku płatności za pobraniem zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy nastąpi na wskazany przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy.

8.5. jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

9.2. Dane osobowe usługobiorców/klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są - zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

9.3. Potencjalni odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:

9.3.1. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką przesyłką kurierską lub „paczka w kiosku ruchu”, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

9.4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na adres:

9.4.1. Pisemnie na adres: Warszawa ul. Klimczaka 6/51 02-797.

9.4.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@neverendingstore.pl

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niedozwolone jest nabywanie produktów przez konsumenta w celu prowadzenia ich odsprzedaży.

10.2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.3. Zmiana regulaminu:

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt